Cộng đồng Mê Đọc Sách

Diễn đàn Mọt Sách

18-su-that-giup-ban-manh-me-hon.jpg
1. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn bước đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến 2 từ “cố gắng”....
2016-ala-award-winners-amazon-book-review.jpg
Influence, the classic book on persuasion, explains the psychology of why people say "yes"—and how to apply these understandings. Dr. Robert Cialdini is the...